Współdzielone repozytorium

Specjalny typ węzła przeznaczony do przechowywania i współdzielenia danych

Kontener magazynu danych (współdzielone repozytorium) to często stosowane rozwiązanie do szybkiego udostępniania danych dla wielu środowisk na platformie Cloudlets.Zone. Dzięki temu, różne aplikacje operować mogą danymi zgormadzonymi w jednym miejscu. We współdzielonym repozytorium przechowywać można pliki multimedialne, wspólne konfiguracje, pliki rejestru zdarzeń, a nawet kopie zapasowe.

Do montowania (czyli podłączania) repozytorium używamy następujących protokołów:

 • NFS - prosty protokół systemu plików, zaprojektowany z myślą o przyspieszonym przetwarzaniu i wysokiej wydajności.

 • Gluster Native (FUSE) - niezawodny system plików z automatyczną replikacją zamontowanych danych, przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych danych i przełączania awaryjnego (zużywa więcej procesora/dysku niż NFS).

Ważne. Każdy kontener na platformie Cloudlets.Zone, może odbierać podłączenia przez czwartą wersję protokołu, ale tylko kontener magazynu współdzielonego może eksportować dane przez NFSv4. Wsparcie dla NFS wersji 4, zapewnia lepszą wydajność (szczególnie w przypadku dużej liczby plików), większe bezpieczeństwo, obsługę eksportu katalogów FUSE i wiele innych.

Konfiguracja współdzielonego repozytorium

1.Aby utworzyć nowy kontener magazynu danych, wybierz odpowiednią sekcję Kontenery repozytorium w kreatorze topologii (krok 1). Ta opcja jest dostępna dla wszystkich typów środowisk, w tym kontenerów Docker.

2. Określ wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej, którą można dostosować za pomocą pola Limit dyskowy. W kreatorze, możesz również łatwo skonfigurować niezawodny klaster pamięci masowej (zamiast stosowania pojedynczych węzłów), jeśli włączysz przełącznik Auto-klastrowanie. Warto rozważyć zawczasu, gdyż włączenie tej opcji jest możliwe tylko podczas tworzenia środowiska. Po utworzeniu repozytorium współdzielonego, konwersja do klastra możliwa będzie tylko ręcznie (linia komend). W razie potrzeby, do węzłów można dołączać publiczne adresy IP.

3. Kliknij Utwórz, by rozpocząć instalację.

Wskazówka. Ponieważ ten typ kontenera został opracowany specjalnie do użytku jako serwer przechowywania danych, należy wziąć pod uwagę kilka szczegółów dotyczących jego konfiguracji:

 • Chociaż pamięć RAM i procesor nie są podstawowymi zasobami dla repozytorium magazynu współużytkowanego, to jednak są konieczne do jego prawidłowego działania. W trakcie użytkowania, będzie możliwe zmodyfikowanie limitu skalowania pionowego dla tego węzła, zależenie od występujących obciążeń.

 • Jeżeli limit wielkości węzła magazynowania jest niewystarczający, skontaktuj się z naszym działem wsparcia i wnioskuj o nowy limit;

 • Rozliczenie za użycie węzła magazynu zależy m.in. od ilości używanego miejsca na dysku (nie od limitu), zaangażowanych cloudletów i zewnętrznego ruchu sieciowego. Składniki kształtujące cenę znajdziesz w cenniku dostępnym w Panelu Usługi (menu główne - SALDO KONTA/Limity i ceny).

Włączenie nadmiarowości dla magazynu współdzielonego

Po przestawieniu przełącznika Auto-klastrowanie z pozycji OFF na ON, kreator topologii środowiska automatycznie skonfiguruje replikację woluminów (replikowane będą pliki między kontenerami w ramach klastra). Takie rozwiązanie jest realizowane w oparciu o preinstalowany pakiet GlusterFS RPM i jest przeznaczone dla środowisk, w których wysoka niezawodność ma kluczowe znaczenie.

Istotne informacje na temat klastra:

 • Obecnie automatyczna konwersja istniejącej autonomicznej pamięci masowej do klastra GlusterFS nie jest obsługiwana. Czyli, opcję Auto-klastrowania można włączyć tylko przy tworzeniu magazynu współdzielonego. Jeżeli jednak, masz już współdzielone repozytorium i chcesz włączyć nadmiarowość, postępuj zgodnie z podręcznikiem ręcznej migracji (ang.)

 • automatyczny klaster pamięci wymaga co najmniej 3 węzłów (kontenerów),

 • skalowanie odbywa się w krokach "dwóch węzłów" w celu utrzymania kworum roboczego.

Podczas tworzenia, wolumin GlusterFS jest montowany w folderze /data i jest dostępny przez protokół NFSv4. W związku z tym, podczas montowania z/do klastra pamięci masowej jest on zarządzany jako pojedynczy zasób (tj. nie jest zbiorem oddzielnych kontenerów pamięci masowej). W przypadku awarii jednego z węzłów, klient AutoFS (domyślnie używany w kontenerach aplikacji) automatycznie przełącza się na działające instancje podczas następnej próby operacji odczytu/zapisu.

Jeśli napotkasz błąd rozszczepienia mózgu (z ang. split-brain, tj. pamięć nie może określić, która kopia w replice jest właściwa), postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule "Heal info and split-brain resolution".

Zarządzanie repozytorium współdzielonym

Praktycznie, zaraz po utworzeniu magazynu, możesz od razu przejść do jego konfiguracji. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych czynności, które mogą być przydatne na początku:

 1. Jeżeli chcesz podmontować magazyn współdzielony (eksportować), przejdź do tej instrukcji.

 2. W przypadku prostych operacji na pamięci masowej można użyć wbudowanego menedżera plików. W przypadku zaawansowanego zarządzania możesz zechcieć użyć narzędzi innej firmy (skorzystaj ze szczegółów połączenia w zakładce SFTP / SSH Gate zaznaczonej na poniższym obrazku).

W przypadku udostępniania plików innym środowiskom na platformie lub serwerom zewnętrznym można użyć odpowiednich zakładek Punkty instalacji i Eksportowanie.

3. Dostęp SSH (za pośrednictwem wbudowanego klienta Web SSH lub lokalnego klienta SSH) można ustanowić, aby uzyskać pełną kontrolę nad kontenerem repozytorium.

4. Jeśli chcesz używać swojego Współdzielonego repozytorium jako serwera zewnętrznego (tj. nie tylko dla środowisk Twojego konta na Cloudlets.Zone) - włącz opcję publicznego adresu IP , aby kontener był dostępny z zewnątrz.

Adresy IP dołączone do Współdzielonego magazynu można wyświetlić, rozwijając odpowiedni węzeł na pulpicie nawigacyjnym.

5. Przy zatrzymywaniu lub usuwaniu środowiska platforma automatycznie sprawdza, czy są skonfigurowane montowania na działających węzłach, i podaje w ramce raport szczegółowy dotyczący środowisk, na które będzie mieć wpływ zatrzymanie/usunięcie kontenera magazynu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z wdrażaniem, konfiguracją lub użytkowaniem Współdzielonego repozytorium, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Scenariusze użycia magazynu współdzielonego

Klaster pamięci masowej oparty na oprogramowaniu Gluster jest jest odpowiedni dla większości zastosowań. Jednak w niektórych scenariuszach korzystanie z GlusterFS i NFS ma większe uzasadnienie, niż w innych.

Rekomendowane scenariusz użycia:

 • gdy magazyn GlusterFS jest używany głównie do odczytu danych (nie zapisu), np. strony WordPress lub Magento, współdzielony zasób danych treści multimedialnych, itp.

 • jeśli aplikacja wykonująca operacje zapisu do pamięci GlusterFS może obsługiwać wyjątki i wykonywać ponowną próbę w przypadku błędu.

Niezalecane scenariusze użycia:

 • Gluster nie obsługuje tak zwanych „danych strukturalnych”, więc nie używaj współdzielonego repozytorium danych, dla baz danych SQL. Jednak użycie GlusterFS do tworzenia kopii zapasowych i przywracania bazy danych jest jak najbardziej właściwe.

 • NFS nie nadaje się dla aplikacji z dużym apetytem na operacje IO, a w przypadku awarii węzła, podczas operacji zapisu może nawet prowadzić do uszkodzenia danych.

Last updated